Algemene voorwaarden Linda Beukers HR Advies

De dienstverlening van Linda Beukers HR Advies kent de onderstaande algemene voorwaarden. Je kunt de voorwaarden ook in PDF formaat downloaden.

Download PDF

Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan gerust contact met me op.

Versie 1.0

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Gebruiker: Linda Beukers HR Advies
 • Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, tevens genoemd uitvoeringsovereenkomst
 • Medewerker: de door de gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst ingezette natuurlijke persoon of rechtspersoon

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die door gebruiker met opdrachtgever werden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken door gebruiker.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Bij afwijking van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in de overeenkomst zullen de bepalingen in de (uitvoering)overeenkomst prevaleren.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden tenzij gebruiker nadrukkelijk, schriftelijk, anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Gebruiker zal voor de uitvoering van de overeenkomst een medewerker inzetten, waarvoor de opdracht en de inzet steeds afzonderlijk worden gespecificeerd en vastgelegd middels een uitvoeringsovereenkomst.
 3. De ingezette medewerker kan tijdelijk of definitief door de gebruiker vervangen worden indien zich situaties voordoen als ziekte, verlof, studie en andere voorziene en onvoorziene omstandigheden.
 4. De werkzaamheden zullen in beginsel op het kantoor van de Opdrachtgever worden uitgevoerd. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor adequate werkruimte waar de medewerker ongestoord kan werken. De medewerker zal de bij de Opdrachtgever geldende huisregels in acht nemen. De Opdrachtgever zal zorgdragen dat deze huisregels aan medewerker zullen worden medegedeeld. De Opdrachtgever zal aan de medewerker die hulpmiddelen verstrekken die voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
 5. Indien in het kader van de opdracht een afwijkend werkadres noodzakelijk wordt dient één en ander te geschieden in overleg met de schaduwmanager/counselor van de gebruiker en met instemming van de medewerker.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. In elke uitvoeringsovereenkomst zijn minimaal de volgende punten opgenomen:
  • Contactpersoon van de Opdrachtgever
  • Schaduwmanager/counselor van de gebruiker
  • Naam van de door de gebruiker ingezette medewerker
  • Functie van de door de gebruiker ingezette medewerker
  • Uurtarief
  • Aantal te werken uren per week
  • Ingangsdatum
  • Looptijd
  • Proefperiode, optieperiode en opzegtermijn
  • Aard van de werkzaamheden
  • Plaats van uitvoering
  • Factuuradres
  • Overwerk
  • Reiskosten
  • Eventuele bijzonderheden
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Schaduwmanager/counselor

 1. Ter ondersteuning van de aangestelde medewerker kan de gebruiker een zogeheten counselor/schaduwmanager benoemen.
 2. De counselor bewaakt de voortgang van de opdracht en zorgt zo nodig voor vervanging van de medewerker indien de Opdrachtgever zulks tijdens vakantie of ziekte  van de medewerker nodig acht.
 3. De counselor is zowel voor de medewerker als voor de Opdrachtgever binnen alle redelijkheid steeds beschikbaar om de voortgang van de opdracht te bespreken.
 4. De counselor is in geval van ziekte, ongeval of andere niet voorzienbare omstandigheden dan wel een in de persoon of handelwijze van de medewerker gelegen dringende reden, bevoegd de medewerker tijdelijk of permanent te vervangen.
 5. Bij definitief uitvallen van de medewerker zal de counselor zo snel mogelijk voor een opvolger zorgen en datgene doen, wat noodzakelijk en in de gegeven omstandigheden mogelijk is om de continuïteit van de werkzaamheden van de medewerker zo goed mogelijk te verzekeren. Met name draagt de counselor er samen met de Opdrachtgever zorg voor, dat deze opvolger voldoende wordt ingewerkt. De eerste week van de vervangende medewerker wordt aangemerkt als inwerkperiode welke voor rekening van de gebruiker komt.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. In het in het vorige lid bedoelde geval kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering  wijzigen. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Tarieven gelden voor werkzaamheden gedurende kantooruren (uren tussen 8.30 en 17.00) op werkdagen (kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht). Indien op verzoek van Opdrachtgever buiten kantooruren werkzaamheden worden verricht zal een toeslag op het tarief in rekening worden gebracht. De volgende toeslagen zijn van kracht:
  • werkdagen buiten kantooruren: 25%
  • weekend: 50%
  • erkende feestdagen: 100%
 5. De uurtarieven zijn inclusief reiskosten woon-werkverkeer en overige zakelijke kilometers binnen Nederland. Afwijkingen hierop zullen in nader overleg worden overeengekomen.
 6. Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht.
 7. De in de uitvoeringsovereenkomst(en) genoemde uurtarieven kunnen telkens per 1 januari van elk jaar worden herzien, tenzij regeringsmaatregelingen tussentijdse aanpassing noodzakelijk maken. Indien per 1 januari van een jaar een functie minder dan drie maanden van kracht is geweest, zal de uurtariefherziening niet eerder kunnen plaatsvinden, dan op de datum waarop de uitvoeringsovereenkomst wel drie maanden van kracht is geweest.Indien een medewerker van de gebruiker aantoonbaar werkzaamheden gaat verrichten die behoren bij een hogere functie, zal worden getracht vanaf dat moment het tarief te verhogen, behorende bij die hogere functieklasse. Het één en ander zal geschieden conform de ter beschikking gestelde tarieven matrix welke telkens per 1 januari zal worden aangepast tenzij regeringsmaatregelen tussentijdse aanpassing noodzakelijk maken.
 8. Het honorarium is –  en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 9. Indien gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer er sprake is van een functieverandering van de in de overeenkomst vernoemde werknemer. Tarieven kunnen in overige gevallen enkel en alleen per nieuw kalenderjaar en conform de prijsindexering van lonen aangepast worden.
 10. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 11. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 12. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand tot aan de dag van de algehele voldoening,  tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan
 5. Facturering zal eenmaal per kalendermaand plaatsvinden.
 6. De Opdrachtgever zal eventuele reclames zowel betrekking hebbend op de uitvoering van de werkzaamheden als de ingediende facturen, binnen 5 dagen na veroorzaken respectievelijk factuurdatum, schriftelijk kenbaar maken aan de gebruiker. |

Artikel 10. Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever  in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na facturering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 2 weken.
 2. Indien één der partijen één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de wederpartij, indien door wederpartij surseance van betaling wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, deze overeenkomst en de daarmee samenhangende uitvoeringsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid  beperkt tot hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
 2. Voor tekortkomingen voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) aanvaardt Gebruiker de volgende aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaak beschadiging en wel tot een bedrag van ten hoogste honderd duizend euro (€ 100.000,=) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Deze aansprakelijkheid geldt slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan Gebruiker of aan personen voor wie Gebruiker aansprakelijk is.
 3. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

Artikel 15. Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien haar dit onmogelijk is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar risico komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Beide partijen verplichten zichzelf een geheimhoudingsverplichting op te leggen tot 1 jaar na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Indien de door Gebruiker verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal Gebruiker die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan Opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan Gebruiker verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 19. Non concurrentie

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming  van gebruiker met  de medewerker of andere in opdracht van gebruiker handelende personen, genoemd in de uitvoeringsovereenkomst een arbeidsovereenkomst te sluiten of anderszins direct of indirect gebruik te maken van zijn of hun  diensten  voor zover het betreft werkzaamheden soortgelijk aan die in de overeenkomst, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als  gedurende één jaar na afloop daarvan, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding en onverminderd het recht van gebruiker volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 20. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.